Grįžti į pradinį puslapį   Apie mus   Teisinė informacija  
Teikiamų paslaugų taisyklės

Teikiamų paslaugų taisyklės

PATVIRTINTA
Koncertinės įstaigos Lietuvos nacionalinės filharmonijos
generalinio direktoriaus 2010 m. spalio 1 d.
įsakymu Nr. V-47

KONCERTINĖS ĮSTAIGOS
LIETUVOS NACIONALINĖS FILHARMONIJOS

VARTOTOJAMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vartotojams teikiamų paslaugų taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja koncertinės įstaigos Lietuvos nacionalinės filharmonijos (toliau – LNF) teikiamų paslaugų bendrą tvarką.

2. Taisyklės nustato Vartotojų ir paslaugų teikėjų teises, pareigas, atsakomybę bei paslaugų teikimo principus.

3. Vartotojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris naudojasi LNF teikiamomis paslaugomis.

4. Paslaugos teikėjas – LNF, teikianti šioje tvarkoje numatytas paslaugas.

5. Viešoji informacija – visa informacija apie LNF, koncertus, atlikėjus, bilietų kainas ir jų platinimo tvarką, sąlygas ir kt., teikiama viešais pranešimais, spausdinta ir viešai platinama reklamine medžiaga, pateikta LNF interneto svetainėje www.filharmonija.lt.

6. LNF Vartotojams teikiamų paslaugų įkainiai yra patvirtinti LNF vadovo įsakymu.

II. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

7. LNF Vartotojams teikia tokias paslaugas:

7.1 Parduoda bilietus į LNF koncertus (renginius), atvirasias repeticijas, ekskursijas Filharmonijos patalpose, dovanų kuponus bilietams ir lojalumo programų dalyvio korteles;1
7.2 Teikia techninių tarnybų, salės tarnybų aptarnavimo ir bilietų platinimo LNF kasose paslaugas;
7.3 Atlieka užsakomuosius koncertus, vaizdo ir/ar garso ar įrašus;
7.4 Suteikia licencijas atgaminti LNF pirmojo įrašo gamintojo teise priklausančius vaizdo ir/ar garso įrašus;
7.5 Parduoda, platina LNF ir/arba LNF partnerių išleistus muzikinius ir video albumus CD ar DVD laikmenose, knygas ir kitus poligrafijos leidinius bei suvenyrus pagal prekių pardavimo Filharmonijos kasose ir Didžiosios salės fojė tvarką.

8. Paslaugos, numatytos 7 p., Vartotojams teikiamos sudarant rašytinę sutartį tarp LNF ir Vartotojo, išskyrus šiose taisyklėse numatytus atvejus;

9. Žodiniai sandoriai su Vartotojais sudaromi teikiant 7.1 p. nurodytas paslaugas ir galutiniams pirkėjams parduodant 7.5. punkte nurodytas prekes, jei Vartotojas nepageidauja sudaryti raštiškos sutarties.

10. LNF ir Vartotojo sudaryta rašytinė paslaugų sutartis įsigalioja tą dieną, kai ją pasirašo abi paslaugų sutarties šalys ir patvirtina antspaudais (kai Vartotojas yra juridinis asmuo ir jo steigimo dokumentuose nurodyta, kad turi antspaudą). Jei sandoris sudaromas žodžiu (šių taisyklių 6.1. punktas), šalių įsipareigojimai pradeda veikti Vartotojui įsigijus bilietą.

11. Rašytinės paslaugų sutarties priedai ir pakeitimai yra sudedamoji paslaugų sutarties dalis ir turi būti šalių pasirašyti ir patvirtinti antspaudais (jei Vartotojas yra juridinis asmuo ir turi antspaudą).

12. Paslaugų sutartis sudaroma tiek egzempliorių, kiek yra šalių, kiekvienai šaliai tenka po vieną egzempliorių. Visi egzemplioriai turi vienodą teisinę galią. Paslaugų teikimo sąlygos gali būti keičiamos tik rašytiniu šalių susitarimu.

13. Bet kuri LNF su Vartotoju sudaryta paslaugų sutartis ir visa su jos sudarymu ir sąlygų vykdymu susijusi korespondencija yra konfidenciali.

14. Šalims draudžiama atskleisti tretiesiems asmenims bet kokią informaciją, sužinomą sudarant bet kurią paslaugų ar kitą sutartį ar vykdant jos sąlygas. Informacija gali būti teikiama tik Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytais atvejais ir tvarka. Šis draudimas yra neterminuotas ir lieka galioti pasibaigus minėtos sutarties galiojimui.

15. Paslaugų teikimo sąlygos, kaip mokėjimo terminai, įkainiai, kiekiai, individualios paslaugų teikimo ypatybės numatomos rašytinėje sutartyje, jei nenurodytos šiose taisyklėse.

16. Už paslaugas Vartotojas atsiskaito laiku, pagal LNF pateiktą mokėjimo dokumentą, sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

III. TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

17. Vartotojo teisės:

17.1 savo nuožiūra įsigyti siūlomas paslaugas;
17.2 Vartotojui pageidaujant, gauti valstybine kalba raštu teisingą, išsamią, tikslią ir aiškią informaciją apie siūlomas paslaugas, jų kainas iki įsigyjant paslaugas;
17.3 pareikšti pretenziją dėl netinkamos paslaugų kokybės;
17.4 pranešti Paslaugos teikėjui dėl paslaugos teikimo sąlygų pakeitimo ar kitų teikiamos paslaugos sąlygų vykdymo, kai paslauga jau teikiama, jeigu tokie pakeitimai yra įmanomi;
17.5 nutraukti paslaugos teikimą bet kuriuo metu, sumokėjus paslaugos teikėjui už suteiktą paslaugą ir atlyginus kitas su paslaugos teikimu susijusias išlaidas (jei tokių buvo), kurias Paslaugų teikėjas teikdamas paslaugas padarė iki pranešimo apie paslaugos teikimo nutraukimą gavimo;

18. Vartotojo pareigos:

18.1 LNF personalo prašymu pateikti paslaugos įsigijimą liudijantį dokumentą (bilietą, kasos aparato čekį, sutartį ar kt.)

18.2 Koncertų / renginių metu laikytis LNF vidaus taisyklių, šių taisyklių nuostatų, personalo nurodymų;
18.3 Tausoti LNF turtą;
18.4 LNF patalpose nerūkyti;
18.5 Koncertų / renginių metu nefotografuoti, nefilmuoti, neįsinešti į salę maisto ar gėrimų, nebent tai reikalinga dėl medicininių priežasčių, netrukdyti atlikėjams ar kitiems klausytojams, nesinaudoti mobiliuoju telefonu ar kompiuteriu;
18.6 Į vakarinius koncertus nesivesti ikimokyklinio amžiaus vaikų.

19. Paslaugos teikėjo pareigos:

19.1 teikti paslaugas Vartotojams laikydamasis teisės aktų reikalavimų bei šių Taisyklių nuostatų;
19.2 prieš suteikiant paslaugą, suteikti Vartotojui būtiną teisingą, išsamią, tikslią ir aiškią informaciją, susijusią su teikiamų paslaugų prigimtimi, jų teikimo sąlygomis, paslaugų kaina, paslaugų teikimo terminais, galimomis pasekmėmis, bei kitokią informaciją, turinčią įtakos Vartotojo apsisprendimui gauti paslaugą;
19.3 operatyviai paskelbti apie koncertų/renginių datų, atlikėjų pakeitimus savo interneto svetainėje, taip pat kitose viešojo informavimo priemonėse pagal galimybes;
19.4 gerbti Vartotojų interesus ir mandagiai juos aptarnauti

20. Paslaugos teikėjo teisės:

20.1 Jei Vartotojo nurodymai prieštarauja įstatymams, šioms Taisyklėmis, standartams, profesinės veiklos etikai, Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti vykdyti tokius Vartotojo nurodymus / pageidavimus, taip pat pareikalauti palikti LNF patalpas be galimybės grąžinti už bilietą sumokėtus pinigus;
20.2 Paslaugų teikėjas turi teisę neįleisti bilietą įsigijusio Vartotojo į salę po trečio skambučio;
20.3  Paslaugų teikėjas turi teisę keisti koncertų / renginių datas, atlikėjus, taip pat ne dėl LNF kaltės viešai neatlikti koncerto dėl techninių priežasčių, atlikėjų ligos, traumos ir kt.
20.4 Paslaugos teikėjas turi ir kitas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų teisės aktų nustatytas teises ir pareigas.
20.5 Paslaugos teikėjas neatsako už trečiųjų šalių LNF vardu suteiktų paslaugų kokybę.
20.6 Paslaugos teikėjas neatsako, jei bilietas buvo pamestas, ar dėl Vartotojo kaltės negrįžtamai sugadintas.

IV. BILIETŲ ĮSIGIJIMAS, KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

21. Bilietų kainos yra patvirtintos LNF vadovo įsakymu.

22. Bilietus į LNF koncertus / renginius galima įsigyti LNF kasose nuo koncerto paskelbimo datos iki renginio pradžios mokant grynaisiais pinigais arba banko mokėjimo kortelėmis: 2

22.1. į vakarinius koncertus vartotojai įleidžiami tik su bilietais. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami;
22.2. vaikams nuo 3 metų reikia pirkti bilietus į koncertų ciklo „Visai šeimai“ renginius.“

23. Bilietus į LNF koncertus / renginius galima įsigyti LNF kasose nuo koncerto paskelbimo datos iki renginio pradžios mokant grynaisiais pinigais, arba banko mokėjimo kortelėmis.

24. Bilietai taip pat parduodami internetu per LNF nuosavą elektroninę sistemą, arbą kitų bilietų platintojų elektronines ir kasų sistemas. Papildomos bilietų įsigijimo sąlygos (papildomi mokesčiai, įsigijimo terminai ar kt.) nurodomi interneto svetainėje pateiktoje informacijoje apie koncertą / renginį.

25. Tik tos dienos koncertui parduodami bilietai: 3

25.1. likus valandai iki koncerto;
25.2. su socialinėmis nuolaidomis likus pusei valandos iki koncerto.

26. Ant LNF parduodamų bilietų blankų esanti informacija pateikiama lietuvių kalba, nurodomas paslaugos teikėjo pavadinimas, paslaugos kaina, koncerto/renginio data, laikas, pavadinimas, Vartotojui skirta vieta.

27. Įsigyti bilietai nekeičiami ir nepriimami atgal į kasą išskyrus tuos atvejus, kai renginys nukeliamas arba atšaukiamas.

28. Atšaukus koncertą / renginį, bilietai grąžinami toje kasoje, kurioje buvo įsigyti, pateikiant įsigijimą patvirtinantį dokumentą (pvz. kasos čekį, užsakant bilietą per platintojo informacinę sistemą - užsakymo priėmimo kopiją ar pinigų sumokėjimą patvirtinančias elektronines ar popierines kopijas) ir bilietą. Bilietai turi būti nesugadinti ar kitaip nepažeisti.

29. Koncerto / renginio nukėlimo atveju, įsigytas bilietas galioja atidėtam koncertui / renginiui.

30. Išankstinis bilietų rezervavimas:

a. Bilietus galima rezervuoti LNF svetainėje internete, telefonu arba el.paštu, nurodytu LNF svetainėje internete, taip pat LNF kasose (kasų darbo metu).
b. Likus 3 dienom iki koncerto, bilietų rezervavimo paslauga neteikiama;
c. Bilietų užsakymas panaikinamas praėjus 3 kalendorinėms dienoms nuo užsakymo fiksavimo datos, jeigu iki to laiko už bilietus nebuvo atsiskaityta LNF bilietų kasoje;
d. išankstiniai bilietų užsakymai nepriimami iš asmenų ir organizacijų, kurie daugiau kaip tris kartus be perspėjimo nenupirko rezervuotų bilietų.

31. Į kiekvieną koncertą yra parduodamas ribotas kiekis bilietų su nuolaida, kuri taikoma:4

a. Socialiai remtiniems asmenims: moksleiviams, studentams, pensininkams, neįgaliesiems ir kitiems socialiai remtiniems asmenims, pateikusiems galiojantį pažymėjimą;
b. Nuolaidas grupėms ir perkantiems abonementus;
c. LNF ar kitų lojalumo programų dalyviams, turintiems atitinkamą statusą patvirtinančius dokumentus (korteles).
d. LNF vadovo įsakymu socialinės rūpybos įstaigoms, vaikų namams, karitatyvinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms, kurios raštu kreipiasi į LNF administraciją dėl nuolaidų taikymo ar nemokamo spektalio lankymo.

32. Bilietų su nuolaida taikymo ypatybės ir išimtys, nuolaidų dydžiai ir kita papildoma informacija skelbiama LNF svetainėje internete ir LNF kasose.

33. Nuolaidos skaičiuojamos nuo visos bilieto kainos ir jos nesumuojamos.

34. LNF negarantuoja nuolaidų pritaikymą, jei bilietai įsigyjami ne LNF kasose.

V. PRIVATUMO POLITIKA

35. LNF, teikdama paslaugas Vartotojams, gali rinkti asmeninę informaciją, neasmeninius duomenis.

36. Filharmonijos interneto svetainėje ar kasose pateikiamose naujienlaiškių užsakymo, bilietų užsakymo/pirkimo, lojalumo programų kortelių užsakymo ar kitose formose Vartotojai gali būti paprašyti pateikti asmeninę informaciją (pavyzdžiui, nurodyti vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą). Surinkti duomenys gali būti panaudoti tik prireikus su Vartotoju susisiekti ir paprašyti pateikti papildomos informacijos kokybiškam paslaugų teikimui, taip pat pranešti apie LNF vykstančius renginius, specialias bilietų pardavimo akcijas, naujienas apie LNF veiklą, gastroles ir pan.

37. Vartotojas gali bet kuriuo metu raštu išreikšti nenorą gauti LNF siunčiamus naujienlaiškius, informaciją apie akcijas, LNF veiklą ir pan. LNF kasose arba el. paštu webadmin@filharmonija.lt.

38. Sukaupti asmeniniai Vartotojų duomenys tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų LR teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą, ir nebus atskleisti trečiosioms šalimas, išskyrus atvejus, kai to reikalauja LR įstatymai.

39. LNF interneto svetainėje automatiškai kaupiama ir analizuojama neasmeninė informacija, galinti apimti aplankytus svetainės puslapius (URL), naršyklės tipą, interneto protokolo adresą (IP), srauto dėsningumus ir bet kurių nuorodas pateikiančių interneto tinklalapių adresus. LNF gali pateikti apibendrintus statistinius duomenis apie tinklalapio lankytojus, bilietų pardavimus, interneto vartotojų srauto tendencijas bei atitinkamą tinklalapyje skelbiamą informaciją geros reputacijos trečiosioms šalims, tačiau šie statistiniai duomenys nepateikia jokios asmenį identifikuojančios informacijos.

40. Vartotojui lankantis LNF interneto svetainėje, į kompiuterį kartais gali būti siunčiama informacija, leidžianti mums Jus identifikuoti. Panaudodami vadinamuosius „slapukus“ (cookies), galime pateikti lankytojų interesams specialiai pritaikytą turinį ir išsaugoti Filharmonijos svetainės lankymo istoriją. „Slapukai“ išsaugomi jūsų kompiuteryje, o ne šiame tinklalapyje. Jei nenorite gauti „slapukų“ arba jei norite gauti pranešimą, kai jie siunčiami, galite atitinkamai nustatyti savo interneto naršyklę, jei tai įmanoma

41.  Atsakomybės apribojimas: visada yra galima rizika, susijusi su asmens duomenų pateikimu (nepriklausomai nuo to, ar jie pateikiami asmeniškai, telefonu ar internetu), taip pat nėra galimybių užtikrinti visiško technologijų sistemos saugumo ar apsaugos nuo sugadinimo ar kompiuterių piratų, tačiau LNF imsis visų reikalingų priemonių, siekdama užkirsti kelią ir sumažinti nesankcionuoto priėjimo, netinkamo naudojimo bei netikslaus asmeninės informacijos pateikimo riziką.

VI. VIEŠOJI INFORMACIJA

42. Paslaugų teikėjas informuoja Vartotojus apie LNF, koncertus, atlikėjus, bilietų kainas ir jų platinimo tvarką, sąlygas ir kt., šiomis priemonėmis:

a. viešaisiais pranešimais, įskaitant ir transliuojamus televizijos ar radijo kanalais;
b. spausdinta ir viešai platinama reklamine medžiaga, įskaitant lauko reklamą;
c. LNF interneto svetainėje www.filharmonija.lt;
d. Tiesioginiais laiškais, įskaitant ir elektroninius laiškus;
e. Kitomis priemonėmis (trumposiomis žinutėmis (sms), faksu ir pan.)

43. Apie rengiamus rugsėjo-gruodžio ir sausio-gegužės mėn. koncertus / renginius, jų datas, kainas ir dalyvaujančius atlikėjus Paslaugų teikėjas informuoja Vartotojus paskelbdamas juos interneto svetainėje ne vėliau kaip likus mėnesiui iki šio periodo pradžios, o spausdintoje reklamoje – ne vėliau, kaip likus dviem savaitėm iki šio periodo pradžios. Apie kitus renginius Paslaugų teikėjas informuoja atsižvelgdamas į Vartotojų interesus.

44. Paslaugų teikėjas atsako už spausdintos reklaminės medžiagos tikrumą jos spausdinimo momentu. Paslaugų teikėjas turi teisę keisti programas šiose taisyklėse nustatyta tvarka.

45. Detali informacija apie nuolaidas, bilietų pardavimų tvarką ir būdus, detalias programas skelbiama LNF svetainėje internete bei kasose.

VII. KITOS SĄLYGOS

46. Visus kilusius ginčus Paslaugos teikėjas ir Vartotojas sprendžia derybų keliu.

47. Vartotojui pateikus skundą raštu, išsamiai ir aiškiai išdėstant aplinkybes, Paslaugos teikėjas įsipareigoja duoti atsakymą per 10 darbo dienų.

48. Paslaugos teikėjui ir Vartotojui nesusitarus, nepavykus išspręsti ginčo taikiai, Vartotojas turi teisę kreiptis į atitinkamos srities valstybinę instituciją arba į Valstybinę Vartotojų teisių apsaugos tarnybą, arba į teismą.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

49. Vartotojams teikiamų paslaugų taisyklės skelbiamos LNF internetinėje svetainėje adresu www.filharmonija.lt
___________________________

Pakeitimai patvirtinti:

  1. 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-36;
  2. 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr.V-39;
  3. 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-39;
  4. 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-39.
Atgal

Lietuvos nacionalinė filharmonija

Adresas: Aušros Vartų g. 5, LT-01304 Vilnius, Lietuva
Kontaktai: tel. (8 5) 266 52 10, 8 698 51954, 
faks. (8 5) 266 52 66
El. paštas: info@filharmonija.lt
Kasos: (8 5)  266 52 33, (8 5)  266 5216;

Rekvizitai Privatumo politika Autorinės teisės

 

Rekvizitai

Įmonės kodas 300011619
PVM mokėtojo kodas LT100000876811
Banko sąskaita IBAN LT98 7044 0600 0029 6318
Banko kodas 70440
Swift (BIC) kodas CBVILT2X

Naujienlaiškio prenumerata

Gaukite mūsų naujienas pirmi! Įrašykite savo elektroninio pašto adresą: