Grįžti į pradinį puslapį   Apie mus   Teisinė informacija  
Nuostatai

Nuostatai

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL KONCERTINĖS ĮSTAIGOS LIETUVOS NACIONALINĖS FILHARMONIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2011 m. kovo 21 d.  Nr. ĮV-251
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 4 straipsnio 3 dalimi:
1. T v i r t i n u  Koncertinės įstaigos Lietuvos nacionalinės filharmonijos nuostatus (pridedama).
2. P a v e d u  koncertinės įstaigos Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinei direktorei Rūtai Prusevičienei per 30 dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Koncertinės įstaigos Lietuvos nacionalinės filharmonijos nuostatus įregistruoti Juridinių asmenų registre.
3. L a i k a u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. sausio 11 d. įsakymą Nr. ĮV-5 „Dėl Koncertinės įstaigos Lietuvos nacionalinės filharmonijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 5-183).

Kultūros ministras                                                               Arūnas Gelūnas

__________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2011 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ĮV- 251

KONCERTINĖS ĮSTAIGOS LIETUVOS NACIONALINĖS FILHARMONIJOS NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija (toliau vadinama – Filharmonija) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – aukščiausiu meniniu lygiu organizuoti profesionalaus scenos meno (koncertų ir (ar) kitų meno programų)  kūrimą ir viešą atlikimą.

2. Filharmonijos savininkas yra valstybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau vadinama – Kultūros ministerija).

3. Filharmonija yra viešasis juridinis asmuo, turintis nuostatus, antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas banke.

4. Filharmonija turi interneto svetainę www.filharmonija.lt, kurioje nurodomas Filharmonijos pavadinimas,  teisinė forma, buveinė, kodas bei registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Filharmoniją.

5. Vieši pranešimai skelbiami Filharmonijos interneto svetainėje. Pagal informacijos turinį vieši pranešimai taip pat gali būti skelbiami leidinyje „Valstybės žinios“ ir šio leidinio priede „Informaciniai pranešimai“.

6. Filharmonijos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymu (Žin., 2004, Nr. 96-3523), kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

7. Filharmonijos buveinė: Aušros vartų g. 5, LT-01129 Vilnius.

II. KULTŪROS MINISTERIJOS KOMPETENCIJA

8. Kultūros ministerija:

8.1. tvirtina ir keičia Filharmonijos nuostatus;
8.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Filharmonijos generalinį direktorių;
8.3. priima sprendimą dėl Filharmonijos buveinės pakeitimo;
8.4. priima sprendimą dėl Filharmonijos reorganizavimo ar likvidavimo;
8.5. priima sprendimą dėl Filharmonijos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
8.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
8.7. nustato Filharmonijai didžiausią leistiną pareigybių skaičių;
8.8. gali nustatyti Filharmonijai privalomas veiklos užduotis;
8.9. tvirtina Filharmonijos programų išlaidų sąmatas;
8.10. sprendžia kitus teisės aktų jos kompetencijai priskirtus klausimus.

III. FILHARMONIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

9. Pagrindinė Filharmonijos veiklos sritis – profesionalus scenos menas.

10. Filharmonijos veiklos tikslai:

10.1. savo veikla bei joje dirbančių kūrybinių darbuotojų ir muzikos atlikėjų kolektyvų kūrybine veikla aukščiausiu meniniu lygiu pristatyti iškiliausius nacionalinės muzikinės kūrybos laimėjimus,puoselėti, plėtoti ir skleisti Lietuvos profesionalaus muzikos meno kultūrą, formų ir žanrų įvairove kūrybiškai interpretuoti ir perteikti pasaulio muzikos meno kultūrų laimėjimus, kurti šiuolaikinio meno tradicijas;
10.2. sudaryti sąlygas talentingiems jauniems ir pripažintiems Lietuvos bei pasaulio muzikos ir scenos meno atlikėjams, jų kolektyvams pristatyti savo kūrybą Filharmonijos meno programose;
10.3. užtikrinti visavertę šalies meninės kultūros sklaidą šalyje ir užsienyje, formuoti šalies meninės kultūros įvaizdį, pristatant užsienio šalyse nacionalinės muzikinės kultūros laimėjimus;
10.4. ugdyti, formuoti ir tenkinti visuomenės poreikį profesionaliam muzikos ir scenos menui.

11. Filharmonija, įgyvendindama tikslus, atlieka šias funkcijas:

11.1. organizuoja profesionalaus scenos meno kūrimą bei viešą atlikimą, įvairius meno ir kultūros renginius;
11.2. vykdo edukacines programas;
11.3. rengia gastroles šalyje ir užsienyje, organizuoja užsienio profesionalaus scenos meno pristatymą visuomenei;
11.4. dalyvauja šalies ir tarptautiniuose renginiuose, programose;
11.5. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

IV. FILHARMONIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

12. Filharmonija, atlikdama savo funkcijas, turi teisę:

12.1. pasirinkti kūrybinės veiklos kryptį, kūrybinius darbuotojus, atlikėjus, autorius ir repertuarą, atitinkantį jos veiklos tikslus;
12.2. savarankiškai nustatyti bilietų, kitų teikiamų mokamų paslaugų kainas, įkainius, tarifus, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus kainas ir kitus normatyvus reguliuoja valstybė ar Europos Sąjungos teisės aktai;
12.3. įsigyti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;
12.4. gauti pajamas iš turto nuomos ir paslaugų teikimo;
12.5. plėtoti kūrybinius ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybių partneriais;
12.6. leisti bei platinti mokamus ir nemokamus informacinius leidinius, garso, vaizdo įrašus, susijusius su Filharmonijos veikla.
12.7. platinti mokamus ir nemokamus gaminius su Filharmonijos atributika;
12.8. teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti autorių turtines teises į kūrinius, užsakyti kūrinius ir juos viešai atlikti;
12.9. sudaryti ekspertų komisijas Filharmonijos kūrybinės ir ūkinės veiklos klausimams nagrinėti;
12.10. gauti paramą.

13. Filharmonija, įgyvendindama savo tikslus, privalo:

13.1. vykdyti šiuose nuostatuose nurodytą veiklą;
13.2. teisės aktų nustatyta tvarka teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis apie šio registro objektus;
13.3. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;
13.4. Kultūros ministerijos nustatyta tvarka atestuoti kūrybinius darbuotojus;
13.5. teikti Kultūros ministerijai ir kitoms teisės aktų numatytoms institucijoms veiklos ir finansines ataskaitas;
13.6. teikti Kultūros ministerijai tvirtinti Filharmonijos perspektyvinės ir sezoninės kūrybinės veiklos programas;
13.7. naudoti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto gaunamas lėšas tik šiuose nuostatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti;
13.8. Kultūros ministerijos nustatyta tvarka mokėti kūrybiniams darbuotojams kompensacijas už kūrybinei veiklai naudojamus asmenine nuosavybės teise jiems priklausančius muzikos instrumentus;
13.9. užtikrinti žiūrovų saugumą ir saugias darbuotojų darbo sąlygas.

14. Filharmonija gali turėti kitas teisės aktų numatytas teises ir pareigas.

V. FILHARMONIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

15. Filharmonijai vadovauja generalinis direktorius, kurį Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka konkurso būdu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia kultūros ministras. Kultūros ministerija sudaro su generaliniu direktoriumi terminuotą 5 metų darbo sutartį. Generalinis direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas kultūros ministrui.

16. Filharmonijos veikla organizuojama remiantis kultūros ministro patvirtintomis sezoninėmis ir perspektyvinėmis kūrybinės veiklos programomis bei  metiniais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279).

17. Filharmonijos generalinis direktorius tvirtina Filharmonijos administracijos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas Kultūros ministerijos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.

18. Filharmonijos generalinio direktoriaus ir darbuotojų darbo santykius ir darbo apmokėjimą reglamentuoja Darbo kodeksas, Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymas, šie nuostatai, darbo tvarkos taisyklės ir kiti teisės aktai.

19. Filharmonijos generalinis direktorius:

19.1. vadovauja Filharmonijai, organizuoja jo darbą, užtikrina Filharmonijos tikslų įgyvendinimą, nustatytų funkcijų atlikimą, pavestų uždavinių vykdymą;
19.2. užtikrina, kad Filharmonijos veikloje būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų reikalavimų;
19.3. priima į pareigas ir atleidžia iš jų darbuotojus, juos skatina bei skiria jiems drausmines nuobaudas;
19.4. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, nustato tarnybinius atlyginimus ir priedus;
19.5. tvirtina Filharmonijos darbo tvarkos taisykles, kitus vidaus administravimo tvarkomuosius dokumentus;
19.6. garantuoja pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą (Žin., 2007, Nr. 77-3046)  teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
19.7. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Filharmonijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
19.8. užtikrina, kad Filharmonijos finansiniai įsipareigojimai neviršytų jo finansinių galimybių;
19.9. pasirašo sutartis, informacinius ir kitus dokumentus;
19.10. pagal kompetenciją priima įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;
19.11. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Filharmonijai visose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose bei kitose institucijose;
19.12. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas bei Kultūros ministerijos pavedimus.

VI. MENO TARYBOS SUDARYMAS, JOS KOMPETENCIJA IR VEIKLA

20. Filharmonijoje dvejų metų laikotarpiui sudaroma kolegiali, patariamojo balso teisę turinti 7–11 narių meno taryba, kurios sudėtį Filharmonijos generalinio direktoriaus teikimu tvirtina kultūros ministras. Meno tarybos darbo reglamentą tvirtina Filharmonijos generalinis direktorius.

21. Meno tarybos nariais gali būti siūlomi iškiliausi šalies muzikai ir kitų sričių menininkai, meno kritikai, visuomenės atstovai, Filharmonijos orkestrų tarybų atstovai bei Filharmonijos administracijos atstovai. Kultūros ministerija į Filharmonijos meno tarybą skiria savo atstovą. Meno tarybai negali vadovauti Filharmonijos generalinis direktorius.

22. Meno taryba:

22.1. vertina Filharmonijos sezonines ir perspektyvines kūrybinės veiklos programas bei jų įgyvendinimo rezultatus ir teikia rekomendacijas Filharmonijos generaliniam direktoriui;
22.2. aptaria kitas kūrybinei veiklai reikšmingas programas ir teikia pasiūlymus dėl jų meninės kokybės ir priežiūros;
22.3. teikia siūlymus dėl Filharmonijos kūrybinių darbuotojų atestavimo;
22.4. svarsto Filharmonijos gastrolių planus ir repertuarą;
22.5. svarsto kitus Filharmonijos generalinio direktoriaus pateiktus klausimus.

23. Meno taryba iš savo narių išsirenka pirmininką. Meno tarybos pirmininkas organizuoja Meno tarybos darbą ir atsako už jos veiklą. Meno tarybai negali vadovauti Filharmonijos generalinis direktorius.

24. Meno tarybos sekretoriumi skiriamas Filharmonijos darbuotojas. Meno tarybos sekretorius tvarko Meno tarybos dokumentus, protokoluoja posėdžius.

25. Meno tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė narių. Meno tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kiti asmenys, jei svarstomu klausimu Meno taryba pripažįsta tikslinga išklausyti šių asmenų nuomonę ir pasiūlymus.

26. Meno tarybos sprendimai priimami atviru balsavimu, paprasta posėdyje dalyvaujančiųjų narių balsų dauguma ir įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Meno tarybos pirmininkas ir sekretorius.

27. Jeigu Meno tarybos narys atlieka savo pareigas netinkamai arba dėl pateisinamų priežasčių tinkamai jų atlikti negali, jis Filharmonijos generalinio direktoriaus sprendimu atšaukiamas arba atsistatydina kadencijai nepasibaigus, o į jo vietą Filharmonijos generalinio direktoriaus teikimu kultūros ministras skiria kitą narį.

28. Jeigu nepasibaigus kadencijai pasikeičia daugiau nei 2/3 Meno tarybos narių, tvirtinama nauja Meno tarybos sudėtis likusiam kadencijos laikui.

29. Meno tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

VII. FILHARMONIJOS TURTAS IR LĖŠOS

30. Filharmonijai priklausantis turtas nuosavybės teise priklauso valstybei. Filharmonija šį turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka.

31. Filharmonijos lėšų šaltiniai gali būti:

32.1. valstybės biudžeto asignavimai;
32.2. kitos teisėtai gautos lėšos.

33. Filharmonijos kūrybinės veiklos programai vykdyti, atsižvelgiant į Kultūros ministerijos patvirtintą metinę kūrybinės veiklos programą, skiriami valstybės biudžeto asignavimai išlaidoms, iš jų darbo užmokesčiui ir turtui įsigyti, Lietuvos valstybės biudžete nurodomi atskiroje eilutėje.

VIII. VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

34. Filharmonija teikia Kultūros ministerijai ir kitoms teisės aktų numatytoms institucijoms veiklos ataskaitas.

35. Filharmonija teikia Kultūros ministerijai finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas Kultūros ministerijos nustatyta tvarka.

36. Filharmonijos finansinės veiklos kontrolę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė ir kitos institucijos.

37. Filharmonijos vidaus auditą atlieka Kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

38. Filharmonija gali būti pertvarkyta arba baigti savo veiklą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

__________________

Atgal

Lietuvos nacionalinė filharmonija

Adresas: Aušros Vartų g. 5, LT-01304 Vilnius, Lietuva
Kontaktai: tel. (8 5) 266 52 10, 8 698 51954, 
faks. (8 5) 266 52 66
El. paštas: info@filharmonija.lt
Kasos: (8 5)  266 52 33, (8 5)  266 5216;
mob. tel. 8 698 52075

Rekvizitai Privatumo politika Autorinės teisės

 

Rekvizitai

Įmonės kodas 300011619
PVM mokėtojo kodas LT100000876811
Banko sąskaita IBAN LT98 7044 0600 0029 6318
Banko kodas 70440
Swift (BIC) kodas CBVILT2X

Naujienlaiškio prenumerata

Gaukite mūsų naujienas pirmi! Įrašykite savo elektroninio pašto adresą: